16.01.2020
In atentia persoanelor interesate
Referitor la recentele reacții din spațiul public, la articolul apărut în presă despre activități desfășurate sub denumirea de sponsorizare de una din companiile farmaceutice din România, Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) precizează:
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, instituie prin art. 814, alin.1, obligația ca producătorii, deținătorii de autorizații de punere pe piață sau reprezentanţii acestora în România şi distribuitorii angro şi en detail de medicamente, să declare către ANMDMR, toate activităţile de sponsorizare, precum şi orice alte cheltuieli suportate pentru medici, asistenţi medicali, organizaţii profesionale, organizaţii de pacienţi şi orice alt tip de organizaţii care au activităţi în domeniul sănătăţii, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii. In acelasi timp, conform art. 814, alin. 4 institutiei noastre îi revine obligaţia de a publica pe site toate activităţile de sponsorizare declarate pentru publicitatea la medicamentele de uz uman de către entităţile care desfăşoară activităţile de sponsorizare cât şi de beneficiarii acestora.
Art. 35 din Normele pentru evaluarea şi avizarea publicităţii la medicamentele de uz uman aprobate prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.194/2015 prevede condiţiile şi modul de declarare a acestor activităţi de sponsorizare a profesioniştilor din domeniul sănătăţii, iar Anexele nr. 1 şi 2 la Norme prezintă modelul formularelor de declarare a activităţilor de sponsorizare, precum şi a celorlalte cheltuieli, altele decât sponsorizarea.
Prelucrarea informaţiilor şi a datelor cu caracter personal de către instituţia noastră se realizează în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor):
”Art. 6 – Prelucrarea datelor cu caracter personal şi de categorii speciale de date cu caracter personal, în contextul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public
În cazul în care prelucrarea datelor personale şi speciale este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public conform art. 6 alin. (1) lit. e) şi art. 9 lit. g) din Regulamentul general privind protecţia datelor se efectuează cu instituirea de către operator sau de către partea terţă a următoarelor garanţii:
a) punerea în aplicare a măsurilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru respectarea principiilor enumerate la art. 5 din Regulamentul general privind protecţia datelor, în special a reducerii la minimum a datelor, respectiv a principiului integrităţii şi confidenţialităţii;
b) numirea unui responsabil pentru protecţia datelor, dacă aceasta este necesară în conformitate cu art. 10 din prezenta lege:
c) stabilirea de termene de stocare în funcţie de natura datelor şi scopul prelucrării, precum şi de termene specifice în care datele cu caracter personal trebuie şterse sau revizuite în vederea ştergerii”.
În acest context, subliniem poziţia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimată la solicitarea ANMDMR, conform căreia “prelucrarea (respectiv dezvăluirea de date ale persoanelor sponsorizate, prin utilizarea paginii de internet a Agenţiei), trebuie să se limiteze la datele strict necesare ținerii registrului menţionat”, altfel spus să se limiteze la informaţiile declarate pe baza formularelor, fără o altă procesare.
În consecinţă, ANMDMR îi revine ca obligaţie să publice pe site-ul instituţiei, în al doilea trimestru, sponsorizarile declarate pentru anul anterior, informaţii primite în baza formularelor depuse de către entităţile care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi de beneficiarii acestora, cu unicul scop de transparentizare a informatiei. Orice prelucrare a datelor ar insemna incalcarea prevederilor legislatiei de profil in vigoare, anterior mentionate.
Astfel, pe site-ul Agentiei (https://www.anm.ro/medicamente-de-uz-uman/publicitate/sponsorizari-medicamente-de-uz-uman/) este postat un registru public in care sunt publicate, conform legii, informaţiile declarate în baza formularelor depuse de către entităţile care desfăşoară activităţile de sponsorizare, precum şi de beneficiarii acestora.