Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:
– solicitantul poate depune reclamație administrativă conducătorului Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România împotriva refuzului explicit sau tacit la accesul informațiilor publice al persoanei desemnate cu atribuții în acest domeniu, reclamație care va fi soluționată conform dispozițiilor legale.
– solicitantul poate depune plangere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției, în cazul în care acesta se consideră vătamat în drepturile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile publice.

Reclamație privind neprimirea informațiilor publice
descarca documentul …
descarca documentul …

Reclamație raspuns negativ
descarca documentul …
descarca documentul …