Lista documentelor de interes public comunicate din oficiu

– actele normative care reglementează organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

– structura organizatorică, atribuţiile structurilor, programul de funcționare și programul de audiențe al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

– numele şi prenumele persoanelor din conducerea Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România şi ale persoanei responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public;

– coordonatele de contact ale Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;

– sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil, programele şi strategiile proprii;

– lista cuprinzând documentele de interes public, lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;lista contractelor de achiziţii publice ale Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

– raportul periodic de activitate al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, după publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001;

– informaţii de interes general din punct de vedere al sănătăţii publice pentru o bună informare a cetăţeanului, în sfera de competență a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;

– proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, iniţiate de ANMDMR, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publicămodalităţile de contestare a deciziei Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Lista documente produse și/sau gestionate de structurile proprii de activitate

 • Documente elaborate şi expediate (corespondența);
 • Registre de intrare-ieşire documente;
 • Rapoarte;
 • Instrumente de prezentare şi motivare, proiecte de acte normative;
 • Răspunsuri la petiţii/solicitări informații de interes public;
 • Adrese către alte instituţii;
 • Adrese de corespondenţă internă;
 • Ordinea de zi a consiliului de administraţie, hotărâri ale consiliului de administraţie;
 • Ordinea de zi a şedinţelor consiliului ştiinţific, hotărâri ale consiliului științific;
 • Decizii ale președintelui Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;
 • Rapoarte de evaluare, buletine de analiză, avize, autorizații, certificate, notificări de informare, negații, buletin de verificare periodică, raport de încercări;
 • Procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor;
 • Procese-verbale ale ședințelor consiliului de administraţie/ consiliului științific/comisiilor;
 • Minuta audiențelor/ședințelor;
 • Regulamentul de organizare și funcționare al al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;
 • Structura organizatorică a al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;
 • Fişe ale posturilor;
 • Fişe de evaluare individuală a activităţii personalului;
 • Condici de prezenţă;
 • Procese verbale de predare-primire;
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare;
 • Proiectul anual de buget al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ;
 • Bugetul anual aprobat al Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România;
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală) şi anexele aferente;
 • Facturi;
 • Situaţii privind inventarele bunurilor;
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv;
 • Fişe de inventar;
 • Documentaţii achiziţii publice;
 • Referate de necesitate;
 • Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti;
 • Ordine de deplasare;
 • Dosare profesionale ale angajaţilor;
 • Dosare de pensionare;
 • Adeverinţe;
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică;
 • Acte administrative cu caracter individual;
 • Contracte individuale de muncă;
 • Documente de arhivă.